Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

PISMO ŚWIĘTE W OBRAZACH

Dzieje Starego i Nowego Testamentu

Na język polski przełożył

X. JÓZEF KŁOS

Ojca św. Tajny Podkomorzy, Redaktor Przewodnika Katolickiego w Poznaniu

 

Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych
Spółka Akcyjna, Poznań

 

Poznań 1931 r.

 

Wydanie : nie podano

Nakład : nie podano

256 stron i 5 kart

43,5 x 33 cm

 

Etui kartonowe

 

Okładka : twarda, płócienna

 

 

 

 

strona 2 - przedtytułowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jego Świętobliwość wyraża nakładcy
za wydane wspaniale
i ślicznie ilustrowane dzieło
podziękę i udziela mu

Apostolskiego Błogosławieństwa

 

   

strona 3 - tytułowa

Dzieje Starego i Nowego Testamentu.
Na język polski przełożył
X. JÓZEF KŁOS
Ojca św. Tajny Podkomorzy, Redaktor
Przewodnika Katolickiego w Poznaniu
z współpracownictwem X. Prałata Dr. Galanta, Szambelana Jego Świętobliwości, Profesora Seminarium Duchownego w.Przemyślu; X..Prałata Dr. Marcelego Godlewskiego, Prałata.Domowego Ojca św., X. Kanonika Gruchalskiego, Kanonika Kapituly Metropolitalnej i Profesora Seminarium Duchownego w Włocławku; X..Teofila Kłosa, Proboszcza w Łabiszynie; X. Prałata Stanisława Krzeszkiewicza, Lic. św. Teol., Szambelana Jego.Świętobliwości, Subregensa Seminarium Duchownego w.Gnieźnie, X. Arkadyusza Lisieckiego, Generalnego Sekretarza Związku Towarzystw Robotniczych i kanonika Kolegiaty farnej w.Poznaniu; X. Prałata Stanisława Okoniewskiego, Szambelana Jego Świętobliwości, Dziekana i Proboszcza w.Bninie; X. Prałata Dr. Pechnika, Szambelana Jego Świętobliwości, Redaktora Gazety Kościelnej w.Lwowie; X. Karola Radońskiego, Prebendarza przy Kościele św..Dominika w Poznaniu; X..Franciszka Rucińskiego, Penitencyarza i.Kaznodzieję Archikatedralnego w Poznaniu; X..Prałata Dr..Szelążka, Prałata Domowego Ojca św. Rektora Seminarium Duchownego w.Płocku; X. Antoniego Szlagowskiego, Kanonika Kapituły Metropolitalnej i Profesora Seminarium Duchownego w Warszawie;
X..dr. Teodora Taczaka, Profesora Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Z aprobatą Wysokiej Władzy Duchownej.
   

 

strona 4

 

Nihil obstat.

Poznań, dnia 22. grudnia 1925

X. Dr. Zwolski
Cenzor

 

Imprimatur.

Poznań, dnia 31. grudnia 1925

X. Meyssner
Wikariusz Generalny

X. St. Durzyński

Polecenie Kurji Djecezalnej Włocławskiej.

Kurja Biskupia Włocławska zaleca Pismo.św..w.obrazach
jako dzieło nadzwyczaj pożyteczne
dla utrwalenia wiary w sercach katolików.

Wikariusz Generalny i Biskup Sufragan:
X. Owczarek.

 

   

 

Karta 1 (str. A)

Co sądzą Biskupi o wartości dzieła:
"Pismo Święte w Obrazach"?

Jak przyjął świat katolicki polskie wydanie "Pisma Świętego w Obrazach", o tem niechaj świadczą następujące listy niektórych Książąt Kościoła.

 

Kancelaria Prymasa Polski                         

                         Poznań, dnia 4 lipca 1930

 

Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych,
Spółka Akcyjna
                                          Poznań

 

Z polecenia Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa dziękuję uprzejmie za piękny egzemplarz "Pisma Św. w Obrazach".
Jego Eminencja życzy wydawnictwu, by to dzieło rozszło się szeroko po Polsce, budząc i.wzmacniając w narodzie ducha Bożego.

Szef Kancelarji Prymasa Polski

 

   

 

Karta 1 (str. B)

CURIA PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI
CRACOVIENSIS

Kraków, 17 wrzesień 1930

 

Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych,
Sp. Akc.
                                          Poznań

 

Z polecenia J. O. (jaśnie oświeconego)
Księcia Metropolity Adama Sapiechy
mam zaszczyt podziękować w Jego imieniu
za cenny dar przesłany przez Wpanów
w postaci "Pisma Świętego w Obrazach".
Wydawnictwo niniejsze ze wszech miar
zasługuje na polecenie, jako wspaniale
popularyzujące opowiadania biblijne.
Prócz tego pięknie ilustrowane
są wszelką ozdobą całej, tak ujmującej
swą szatą zewnętrzną, księgi.
Dlatego też dzieło to zasługuje
na jak największe rozpowszechnienie.
W podziękowaniu Jego Excelencja
przesyła całemu "Instytutowi" swoje
Arcypasterskie Błogośławieństwo.

 

kapelan J. O. (jaśnie oświeconego)
Księcia Metropolity krak.

 

   

 

Karta 3 (str. A)

 

(...)

                                 biskup Polowy

 

----------

 

Najuprzejmiej dziękuję za doręczone mi
Pismo Św. w Obrazach.
Chodzi tutaj o rzecz dla katolików pierwszorzędną, o źródło prawdziwej religji Chrystusowej. Wielkie uznanie należy się
za przetłumaczenie tego dzieła, oraz za piękną formę wzbogaconą ilustracjami podług oryginałów wybitnych artystów. Cieszę się, że.tego rodzaju szata będzie jeszcze jedną zachętą do głębszego poznania prawd objawionych i przepojenia nimi życia ludzkiego. Jednocześnie wyrażam życzenie, by Pismo Św. w.Obrazach jaknajprędzej w.każdym domu katolickim zajęło miejsce naczelne i stało się drogowskazem czynów ludzkich. Wszystkim, którzy się przyczynili do wydania tego dzieł w.dalszej szlachetnej pracy z całego serca błogosławię.

Wilno, dnia 12 grudnia 1929                   

                    arcybiskup Metropolita

 

   

 

Karta 4 (str. A)

 

Biskup Lubelski                                         

Lublin, d. 26 stycz. 1930r.                         

(...)

Potwierdzając odbiór jednego egzemplarza "Pisma Świętego w Obrazach", oświadczam, iż.wydawnictwo to w pięknej polszczyznie przetłomaczone, jak również pięknymi obrazami ozdobione zasługuje na pełne poparci, aby jak najszerzej się rozeszło po domach katolickich.
Wyjęte Z Pisma Świętego opowiadania są bardzo trafnie dobrane i czynią na czytelnika wrażenie podniosłe i budujące.
Kuria Biskupia Lubelska zaleci je w swojem czasopiśmie miesięcznem Duchowieństwu, aby je rozpowszechniało wśród wiernych.

                                         Biskup Lubelski.

(...)

 

   

 

Karta 4 (str. B)

(...)
Raduję się, że tak pożyteczne dzieło zostało przetłumaczone na język polski przez Księdza.Infułata Józefa Kłosa przy współudziale wybitnych kapłanów - będzie ono zachętą do.czytania Pisma Św., pogłębiania nauki Objawionej i coraz głębszego wprowadzania jej w.życie. Pismo Święte w Obrazach powinno być w.domu katolickim i to na naczelnym miejscu.
(...)

Kościół Św. zawsze zalecał wiernym swoim czytanie Pismo Św., byleby wydane było za.wiedzą Kościoła i z Komentarzem zgodnym z.nauką Jego.
(...)

                                              biskup Płocki.

 

Biskup Łucki                                            

                  Łuck, dnia 30 września 1930 r.

Do Księgarni i Instytutu Sztuk Pięknych ...

Szczęśliwą myśl miał Instytut Sztuk Pięknych, by.wzorem zachodnioeuropejskich krajów katolickich wydać album obrazów, ilustrujących treść główniejszych wydarzeń z.Pisma Świętego. Pominąwszy już doniosłość podobnego dzieła, jako pomocy dla katechety i nauczyciela przy wykładach religji, ma ono jeszcze inne bardzo wybitne znaczenie dla całego społeczeństwa Katolickiej Polski. (...)
   

 

Karta 5 (str. A)

Kurja Diecezjalna w Łomży
Dnia 21 listopada 1929 r.

Przedstawiciel firmy "Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych Sp. Akc. w Poznaniu" przedłożył Kurji Biskupiej wydawnictwo pod.tyt: "Pismo Święte w.Obrazach".
Kurja Biskupia Łomżyńska udziela niniejszym zezwolenia na roz- sprzedaż tego wydawnictwa na.terenie diecezji Łomżyńskiej.

Wikarjusz Generalny

Odpis z dokumentu tego zdjęty i.zaświadczony został w kancelarji Wł..Selerowskiego. Notarjusza w Łomży dnia.21/XI 1929 r. (...)

 

Biskup Piński                                                
                          Pińsk, dnia 12 lipca 1930 r.

(...)
Dziękuję przedewszystkim serdecznie za.przesłany mi egzemplarz dzieła "PISMO.ŚWIĘTE W OBRAZACH". Chętnie.błogosławię zamiarom Panów rozpowszechnienia go w diecezji.
Treść pobożna i szata estetyczna uczyni
tę księgę ozdobą każdej biblijoteki.

              Szczęść, zatem, Panie Boże.

                                   Oddany w Chrystusie

   

 

Karta 5 (str. B)

                           Kielce, dnia 5 XI. 1930 r.

"Pismo Św. w. Obrazach" z aprobatą Władzy Duchownej jest wydaniem pożytecznym i.może być rozpowszechniane w domach katolickich.

     WIKARJUSZ JENERALNY INFUŁAT

 

Kurja Biskupia w Czętochowie                    
         Częstochowa, dnia 21 listopada 1930
                          ul. Najśw. Marji Panny 54

"Pismo Święte w Obrazach" przełożone na język polski przez Ks. Józefo Kłosa, jest najcenniejszą księgą, utwierdza w wierze św., pobudza do życia prawdziwie chrześcjańskiego i katolickiego. Byłoby rzeczą pożyteczną, gdyby ono rozpowszechniło się w domach katolickich, w.szkołach.

                    WIKARJUSZ GENERALNY

(...)

Kurja Metropolitalna                                   
                     Lwów, dnia 21 stycznia 1931

Dziękuję za łaskawe nadesłanie mi dzieła p..t.."Pismo Św. w Obrazach", którego piękne wykonanie zewnętrzne stara się doścignąć wzniosłą treść. Cieszyć się będę, jeśli rodziny mojej diecezji czerpać będą jak najliczniej z.niego znajomość Ksiąg Bożych.

   

 

strona 43

 

   

 

strona 43

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 88

 

   

 

strona 88

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 89

 

   

 

strona 89

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 91

 

   

 

strona 91

szpalta 2

powiększenie

 

 

PS

Gdy "Pismo Święte w Obrazach" trafiło do mnie, nie miałem sposobności przejrzeć je w.całości. Przypuszczam, że Imię Boga w.formie Jehowa występuję w tekście także w.innych miejscach. Będę wdzięczny za wskazanie tych miejsc.

 

PS

W latach 1995-2005 wydano "Pismo Święte w Obrazach" jako reprint.
Czy reprint zawiera Imię Boga w formie Jehowa?
A może zostało usunięte?
Będę wdzięczny a odpowiedź.